ПАО ДОНЭРМ
ПАО Донецкий Экспериментальный
Ремонтно-Механический завод
Ремонтно-Механический завод
г.Донецк, пр. Павших Коммунаров 104
тел.: (062) 344-02-14
Металлоконструкции Горно-шахтное оборудование Проволока Изделия для сел. хозяйства Фланцы Литейное производство Просечно-вытяжная сетка Парковые скамейки

Інформація про загальні збори акціонерів-2013

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», КОД ЗА ЄДРПОУ 00176650, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 83023, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАВШИХ КОМУНАРІВ, БУД.104!

Повідомляємо персонально Вам, що 25 квітня 2013р. об 15 год. 30 хв. відбудуться загальні збори акціонерів(надалі«збори») за адресою: 83023, м. Донецьк, пр-т Павших комунарів, буд.104 (Червоний куточок). Реєстрація акціонерів з 14.30 до 15.30 у день проведення зборів та за адресою їх проведення (місцезнаходженням Товариства). Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу(надає змогу ідентифікувати акціонера(його представника)-паспорт, а у разі участі представника акціонера-також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені відповідно до Законодавства України. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні(з понеділка по п’ятницю) з 8-00 до 15-00 за адресою: 83023, м. Донецьк, пр-т Павших комунарів, буд.104, каб.юриста(Амельченко С.В.). У день проведення зборів можливо ознайомитися з необхідними документами у місці проведення зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного-голова правління Куглер Є.О. Телефон для довідок:(062)3440346. Кожен з Вас має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного зборів та проекти рішень з цих питань не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах-19 квітня 2013р.(станом на 24 год.).  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):

 1. Обрання голови зборів.
 2. Обрання секретаря зборів.
 3. Обрання ведучого зборів.
 4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2012 році, затвердження звіту.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р., затвердження звіту.
 7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2012р.
 9. Затвердження річного звіту(балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2012р.
 10. Розподіл прибутку та/або покриття збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2012 р., затвердження порядку розподілу прибутку за 2012р., строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства за 2012р., визначення планових нормативів розподілу прибутку на 2013р., затвердження порядку покриття збитків).
 11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів(угод, тощо) та вчинення інших пов’язаних дій.
 12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
 13. Про обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)

Найменування показника                             

Період

Звітний, 2012

Попередній, 2011

Усього активів                              

94576

97380

Основні засоби                              

74137

75901

Довгострокові фінансові інвестиції          

141

141

Запаси                                      

12524

12961

Сумарна дебіторська заборгованість          

7687

8153

Грошові кошти та їх еквіваленти             

24

151

Нерозподілений прибуток                      

20925

21911

Власний капітал                             

60466

62154

Статутний капітал                           

10297

10297

Довгострокові зобовя´зання                  

5275

5269

Поточні зобов´язання                        

22280

23095

Чистий прибуток (збиток)                    

(1822)

д/н

Середньорічна кількість простих акцій(шт.)         

1471029

1471029

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду              

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)                                      

600

602

      «Основні показники наведено з урахуванням коригувань у зв’язку з веденням обліку згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності». Сума чистого прибутку(збитку) за 2011р. не визначена у  зв’язку з тим, що Підприємством  обрана дата переходу для розкриття інформації за МСФЗ  01.01.2012р.

Наглядова рада ПАТ «ДОНЕРМ»