ПАО ДОНЭРМ
ПАО Донецкий Экспериментальный
Ремонтно-Механический завод
Ремонтно-Механический завод
г.Донецк, пр. Павших Коммунаров 104
тел.: (062) 344-02-14
Металлоконструкции Горно-шахтное оборудование Проволока Изделия для сел. хозяйства Фланцы Литейное производство Просечно-вытяжная сетка Парковые скамейки

Опис бізнесу

Регулярна інформація за 2011 рік

Назва: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДОНЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД
ЄДРПОУ: 00176650
Рік: 2011

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Донецький експериментальний ремонтно-механiчний завод був створений у вереснi 1925 року на базi майстерень шахти 4 - 4 БIС "Сталiншахтобуд". У 1998 роцi Пiдриємство було перереєстровано у Вiдкрите акцiонерне товариство з колективною формою власностi. Пiдприємство займає дiлянку в 18,3 га. Пiд виробничими цехами зайнято 30831 кв.м, пiд складськими примiщеннями 15392 кв.м. Завод спецiалiзується на виробництвi металоарочної крiпi, жорсткої коробчатої армiровки для вертикальних шахтних стволiв, металоконструкцiй рiзного ускладнення, нестандартизованого обладнання до скребкових конвеєрiв, обладнання для комунального господарства, товарiв народного споживання та рiзних послуг. ВАТ "ДОНЕРМ" створено з метою отримання прибутку та реалiзацiї економiчних i соцiальних iнтересiв акцiонерiв, а також матерiальних та соцiальних iнтересiв членiв трудового колективу шляхом найбiльш ефективного використання майна i коштiв акцiонерiв у процесi їх взаємної дiяльностi, упровадження нових технологiй, притягнення вiтчизняних та iноземних iнвестицiй для насичення продукцiєю, роботами, послугами.
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органи управлiння Товариства є: - Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова Рада Товариства; - Правлiння Товариства; - Ревiзiйна комiсiя. Органiзацiйна структура Товариства складається з виробничих структур (експериментальний ремонтно-механiчний, механозборочний, ливарний цехи, цех виробництва металокрiплень, цех металоконструкцiй), допомiжнi структури (iнструментально-ковальська дiльниця, електромеханiчна, будiвельна-ремонтна дiльницi, гараж, транспортна дiльниця, вiддiл технiчного контролю, лабораторiя, складськi примiщення), адмiнiстративних, збутових служб. На балансi Пiдприємства є об´єкти невиробничої сфери - гуртожиток, база вiдпочинку "Лiсний куток", медичний пункт, пральня, пансiонат "Мир", пункт громадянської оборони. Товариство має в своєму складi дочiрнi пiдприємства: - ДП "Гормашсервiс" - пiдприємство з виготовлення та ремонту обладнання шахт. (реорганiзацiя ДП "Гормашсервiс" шляхом приєднання до ВАТ "Донецький експериментальний ремонтно-механiчний завод") - ДП "Колос" - пiдприємство з виготовлення хлiбобулочних виробiв (в стадiї лiквiдацiї). - - ДП "ДОНЕРМ" - Кисень" - заправлення та реалiзацiя кисневих балонiв. - ДП "Дом" - пiдприємство з виготовлення та ремонту будiвель. - ДП "Юридичний центр ВАТ ДОНЕРМ" - надання юридичних послуг (в стадiї лiквiдацiї). Всi дочiрнi пiдприємства розташованi за адресою: 83023, м. Донецьк, пр. Павших Комунарiв,104. ДП "Донерм-Кисень" здiйснює торгово-виробничу дiяльнiсть, починаючи з вересня 1997 р. Основним видом дiяльностi є виробництво по наповненню балонiв газоподiбним киснем i їхню реалiзацiєю. За перiод дiяльностi в 2011 р був проведен плановий ремонт кисневої станцiї та автомобiля ЗIЛ 130: повнiстю замiнено покриття даху станцiї та установленi новi ливневi труби . Для забезпечення безпеки станцiї навколо крiогенних ємностей була побудована конструкцiя огородження, а також частково оновлене встаткування, зроблена замiна рукава кисневого ДУ-40 РУ-4 , замiненi плунжернi пари до насосiв, усмоктувальних и нагнiтаючих клапанiв до насоса 2НСГ ( на суму 20,34 тис. грн..)Автомобiль пройшов планове технiчне обслуговування та модернiзацiю з частковою замiною деталей та устаткування, якi вийшли з ладу ( на суму 6,98 тис. грн.), що призвело до скорочення часу на доставку продукцiї i дозволило збiльшити кiлькiсть нових покупцiв i обсяг реалiзованої продукцiї. Збiльшено парк балонiв на суму 5 тис. грн. Зроблено ремонт балонiв власного парку, це дозволило прикорити процес заправки i доставки балонiв на обмiн, а також налагоджено посередницький ремонт балонiв наших клiєнтiв. Киснева станцiя була застрахована вiдповiдно до обов´язкового страхування суб´єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на обєктах пiдвищєної небезпеки у страховiй групi ОДО СК. Всi працiвники пройшли перенавчання за правилами пристроїв i безпечної експлуатацiї сосудин, що працюють пiд тиском та громадської безпеки.Об´єм реалiзованої продукцiї в 2011 р.( 1642,3 тис.грн.) вирiс у порiвняннi з 2010р.(1177,1 тис.грн) на 465,2 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї в 2011р(1567,6 тис.грн) виросла в порiвняннi iз собiвартiстю 2010р (1123,5 тис.грн) на 444,1 тис.грн. Балансовий прибуток за 2011р склав 39,1 тис.грн.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк на Пiдприємствi здiйснюється в цiлому вiдповiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Прийнятою облiковою полiтикою Емiтента встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов´язань: - амортизацiю об´єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом. Термiн корисного використання об´єктiв основних засобiв, лiквiдацiйна вартiсть встановлюються постiйно дiючою експертною технiчною комiсiєю Емiтента; - встановити вартiсну межу при класифiкацiї об´єкту до складу основних засобiв в сумi бiльше 1000 грн. та термiном корисного використання бiльше року; - амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувати у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi; - амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом; - методом оцiнки вибуття запасiв є iдентифiкацiйний метод. Одиницею запасiв вважається їх найменування. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов´язанi з придбанням запасiв, облiковуються на окремому рахунку; - при вiдпустцi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю, їх вартiсть списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання; - резерв сумнiвних боргiв розраховується виходячи iз аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв; - визначити такi резерви та забезпечення (забезпечення оплати майбутнiх вiдпусток, на виконання гарантiйних зобов`язань); - оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг (виконаних робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому, в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi в момент пiдписання акту приймання-передавання послуг (виконаних робiт); - визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 15на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi; - визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 16на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi; - проводити калькулювання виробничої собiвартостi готової продукцiї по замовленням за нормативним методом; - прийняти в якостi бази розподiлу змiнних i постiйних загальновиробничих витрат прямi витрати, що включаються до виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг); - розрахунок вiдстрочених податкiв з податку на прибуток проводити 1 раз на рiк перед складанням рiчної фiнансової звiтностi.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАстаном на 31 грудня 2011 року 1. Адресат. Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва вiдкритого акцiонерного товариства, фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. Вступний параграф: 2.1 Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство(далi - Емiтент) Код за ЕДРПОУ 00176650 Мiсцезнаходження: 83023, Донецька область, м. Донецьк, проспект Павших Комунарiв, буд. 104 Дата державної реєстрацiї 30.05.2012р. 2.2 Опис аудиторської перевiрки та описання важливих аспектiв облiкової полiтики Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства, яка складає повний комплект фiнансової звiтностi: - Баланс> станом на 31.12.2011 р. (форма 1), - Звiт про фiнансовi результати за 2011 р. (форма 2), - Звiт про рух грошових коштiв за 2011 р. (форма 3), - Звiт про власний капiтал за 2011 р. (форма 4), - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 р. (форма 5). Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700, МСА 705, МСА 706. При складаннi висновку (звiту) Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360. Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування аудиторської думки. У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнки вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб´єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб´єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Прийнятою облiковою полiтикою Емiтента встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов´язань: - амортизацiю об´єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом. Термiн корисного використання об´єктiв основних засобiв, лiквiдацiйна вартiсть встановлюються постiйно дiючою експертною технiчною комiсiєю Емiтента; - встановити вартiсну межу при класифiкацiї об´єкту до складу основних засобiв в сумi бiльше 1000 грн. та термiном корисного використання бiльше року; - амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувати у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi; - амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом; - методом оцiнки вибуття запасiв є iдентифiкацiйний метод. Одиницею запасiв вважається їх найменування. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов´язанi з придбанням запасiв, облiковуються на окремому рахунку; - при вiдпустцi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю, їх вартiсть списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання; - резерв сумнiвних боргiв розраховується виходячи iз аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв; - визначити такi резерви та забезпечення (забезпечення оплати майбутнiх вiдпусток, на виконання гарантiйних зобов`язань); - оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг (виконаних робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому, в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi в момент пiдписання акту прийому-передачi послуг (виконаних робiт); - визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 15на пiдставi принципу нарахування; - визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 16на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi доходам; - проводити калькулювання виробничої собiвартостi готової продукцiї за замовленнями нормативним методом; - прийняти в якостi бази розподiлу змiнних i постiйних загальновиробничих витрат прямi витрати, що включаються до виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг); - розрахунок вiдстрочених податкiв з податку на прибуток проводити 1 раз на рiк перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть вiдкритого акцiонерного товариствапiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Емiтента за станом на кiнець останнього дня звiтного року. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов´язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом звiтного перiоду. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У зв´язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, Аудитор не виключає, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб´єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб´єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 5. Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Складання аудиторського висновку (звiту) щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700, МСА № 705. У зв´язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705. 5.1. Пiдстави для висловлення модифiкованої думки Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов´язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконували iнвентаризацiйнi комiсiї, яким висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що активи та зобов´язання наявнi. Емiтентом проводилась переоцiнка об`єктiв основних засобiв по групiдо рiвня справедливої вартостi у 2010 роцi. Тому в балансi на 31.12.2011р. основнi засоби групивiдображенi за переоцiненою вартiстю з урахуванням амортизацiї. Оскiльки об´єкти основних засобiв по iншим групам не переоцiнювались вiдповiдно п.16. П(С)БО №7, а також не розглядались ознаки зменшення корисностi необоротних активiв вiдповiдно до вимог П(С)БО №28, аудитор виражає свою невпевненiсть у пiдтвердженнi справедливої вартостi щодо цих об´єктiв основних засобiв. Пiдприємство не провело розрахунок забезпечень на виплату по гарантованим виплатам працiвникам, що мають право на пенсiйне забезпечення на пiльгових умовах. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть пiдтверджена не повнiстю актами звiряння з боку пiдприємств, тому аудитор не може упевнено пiдтвердити її достовiрнiсть, але вартiснi показники розрахункiв, наведених у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають облiковим даним. 5.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний) Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705. Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, дiючими в Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфiфiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан вiдкритого акцiонерного товариствастаном на 31.12.2011р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. В ходi перевiрки Аудитор оцiнював прийнятнiсть використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi вiдповiдно МСА 570. Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Емiтента. 6. Iнша допомiжна iнформацiя 6.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Вартiсть чистих активiв Емiтента визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов´язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв Емiтента здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. № 485 з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України, зокрема п.3. Розрахункова вартiсть чистих активiв Емiтента на кiнець звiтного перiоду складає 61796 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 10297 тис. грн. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011р. бiльше суми статутного капiталу на 51499 тис. грн, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України. 6.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання Аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi з МСА 720. В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена в iншiй iнформацiї, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 6.3. Виконання значних правочинiв Вiдкрите акцiонерне товариствоу 2011 роцi мало виконання правочинiв, якi вiдповiдно до ст.70 Закону Українивизнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Емiтента вартiсть активiв на початок року складає 96649 тис. грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню Аудитором складає 9665 тис. грн. Аудитором були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Емiтентом вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв. Питання про вчинення правочинiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Емiтента були розглянутi та погодженi на чергових зборах акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства(протокол №17 вiд 14.04.2011р.), на якому була надана згода на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв значних правочинiв зi збуту та виготовлення продукцiї за умови отримання згоди Наглядової ради, а також надана попередня згода на схвалення правочинiв щодо яких є зацiкавленiсть, на випадок, якщо рiшення про вчинення таких правочинiв не прийняла наглядова рада або не мала право його приймати. Питання про вчинення правочинiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв та не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Емiтента були розглянутi та погодженi на засiданнях Наглядової ради вiдкритого акцiонерного товариства: - протокол вiд 19.04.2011р., яким вирiшено надати згоду на укладання кредитного договору з ПАТ, а також на укладання договорiв на забезпечення виконання ВАТзобов`язань за кредитним договором з ПАТ, а саме: договору застави та (або) договору поруки; - протокол вiд 17.05.2011р., яким вирiшенi умови укладання з ПАТкредитного договору та згода на укладання договору застави на забезпечення виконання кредитного договору; - протоколи вiд 01.06.2011р. та 21.06.2011р., якими вирiшено надати згоду на укладання договорiв збуту продукцiї; - протокол вiд 31.08.2011р., яким вирiшено надати згоду на укладання кредитного договору з ПАТ, договору застави на забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором; - протокол вiд 18.11.2011р., яким надано згоду на отримання кредитної лiнiї за договором з ПАТ. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Емiтент дотримувався вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. 6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону Українибуло отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону Українита вимогам Статуту. Станом на 31.12.2011р. акцiями Емiтента володiло 814 акцiонерiв: юридичнi та фiзичнi особи. Формування складу органiв корпоративного управлiння Емiтента здiйснюється вiдповiдно до статтi 9 Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариствапротоколом №17 вiд 14.04.2011р. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган, - Наглядова рада - наглядовий орган, - Правлiння - виконавчий орган, - Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 17 вiд 14.04.2011р.). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується чинним законодавством, Статутом та Положеннями про Наглядову раду, про Правлiння, про Ревiзiйну комiсiю, а також Кодексом корпоративного управлiння, якi були затвердженi загальними зборами акцiонерiв (протокол № 17 вiд 14.04.2011р.). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України- до 30 квiтня. Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк визначена на 13 квiтня 2012р. Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом Українита вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. У Статутi Емiтента не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2011 роцi Товариство не обирало корпоративного секретаря. Його функцiї виконує член Наглядової ради. В Статутi Емiтента не передбачено запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора. Його функцiї виконує ревiзiйна комiсiя. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю. На момент закiнчення аудиторської перевiрки Ревiзiйна комiсiя свою перевiрку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк завершила. Затвердження зовнiшнього аудитора - АФ ТОВвiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту Емiтента (протокол засiдання Наглядової ради б/н вiд 23.11.2011р.). Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiн зовнiшнього аудитора. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Емiтента, вважає за необхiдне зазначити наступне: - система внутрiшнього контролю включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль; - адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Емiтента таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження; - бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Емiтента, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль; - керiвництво не в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управляння створена, але вимагає подальшого удосконалення. Система внутрiшнього контролю Емiтента, за винятком згаданих обставин, створена та дiє. 6.5 Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов´язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб´єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315Iдентифiкацiйний код юридичної особи 23413650 Мiсцезнаходження юридичної особи: 83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 20/3 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Свiдоцтво АОО № 304412 вiд 25 квiтня 1995р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги: Свiдоцтво № 0718 видане Аудиторською палатою України 26. 01.2001 р. термiн дiї: до 04.11.2015р. Телефон (факс): (062) 3356258 8. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр №66 вiд 24.11.2011р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 28.11.2011р. - 26 03.2012р. АУДИТОР сертифiкат серiї А №003627, виданий рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.01.1999 року, термiн дiї сертифiкату до 29.01..2013р. Н.В. Зудiкова Директор Аудиторської фiрми ТОВсертифiкат серiї А № 002017, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 27 вiд 02.03.1995 року, дiю сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати до 02.03.2013р. О.М. Кратт Дата складання висновку (звiту) незалежного аудитора 26.03.2012 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об´ємі постачання Вiдкрите акцiонерне товариство "Донецький експериментальний ремонтно-механiчний завод" є одним з провiдних пiдприємств Донецької областi . Свою продукцiю пiдприємство поставляє в усi регiони України, Росiї, Iндiї для об´єктiв промисловостi, будiвництва тощо. Якiсть та термiни виконання робiт задовольняють запроси самих вимогливих споживачiв. Для виконання будь-якого замовлення на заводi достатньо виробничих потужностей, сучасного обладнання та висококвалiфiкованого персоналу. Основними видами продукцiї, що виробляє наше пiдприємство є: 1. Металоконструкцiї будь-якого ступеня складностi. 2. Металоконструкцiї для металургiйних пiдприємств. 3. Металоконструкцiї для шахтного будiвнiцьтва. 4. Виробництво металокрепi для крiплення шахтних виробiток 5. Виготовлення вузлiв i ремонт механiзованих крiплень. 6. Виробництво скребковых конвеєрiв (виготовлення рештакiв, навiсного устаткування i вузлiв до скребкового конвеєра), виробництво стрiчкових конвеєрiв. 7. Виготовлення i ремонт вагонеток, виготовлення та ремонт потягiв секцiйних. 8. Виготовлення стругових установок СО 75МУ; 1СН 99; 1СН 99У. 9. Виготовлення дроту. 10.Вироби для сiльського господарства (борони дисковi БД-4, БД-5, БД-6, 3). - Зерносховища; - Ангари з оцинкованного профiлю з теплоiзоляцiєю. Випуск продукцiї знаходиться пiд постiйним контролем атестованої лабораторiї технiчного контролю, яка робить механiчний та хiмiчний аналiз продукцiї, пооперацiйний та кiнцевий, також здiйснюється контроль якостi зварювальних швiв. Iiснує вiддiл технiчного контролю, яким розроблена система контролю виконання робот та забезпечення їх якостi, в яку входять: 1. Вхiдний контроль усiх поступаючих на завод сировини та матерiалiв; 2. Технiчний контроль на всiх стадiях виробництва деталей, вузлiв та виробiв на вiдповiднiсть вимогам стандартiв, ТУ, креслень та технологiй; 3. Контроль технологiчної оснастки, яку виготовляємо. 4. Аналiз, врахування браку на виробництвi, виявлення причин i розробка заходiв щодо їх усунення; 5. Облiк та аналiз рекламацiй, що надходить; 6. Участь у розробцi заходiв по запобiганню браку та покращенню якостi продукцiї i методiв контролю; 7. Проведення заводських днiв якостi; 8. Контроль виконання графiкiв перевiрки мiрильного iнструмента; 9. Контроль виконання графiкiв станiв на технологiчну точнiсть; 10. Iнспекцiйний контроль за виконанням умов зберiгання у цехах та на складах запасних частин та комплектуючих. 11.Сертифiкацiя продукцiї, яка пiдлягає обов´язкової сертифiкацiї. 12.Постiне проведення пiдвищення квалiфiкацii контролерiв за якiстю продукцiї. Вся продукцiя має спецiальнi сертифiкати та виготовлюється у вiдповiдностi до норм по самим сучасним технологiям. Пiдприємство впровадило на виробництвi систему управлiння якiстю у вiдповiдностi з вимогами ISО 9001 - 2001 (ISО 9001:2000, ГОТ) вiд 30.10.2007 р. Залежнiсть вiд сезонних змiн : Мiсяцi року: 1 - 0%, 2 - 10%, 3 - 50%, 4 - 70%, 5 - 100%, 6 - 50%, 7 - 50%, 8 - 100%, 9 - 100%, 11 - 70%, 12 - 100%. Використовуються прямi канали збуту. Стратегiя в областi збуту полягає в розробцi перспективи планiв стосункiв з постiйними споживачами продукцiї; проведення маркетингових дослiджень ринку вугiльної галузi, аналiз продукцiї конкурентiв та iншi заходи, що створюють ефективнi умови збуту. Методи комунiкацiй: використання реклами в фахових виданнях, в Iнтернетi, участь у виставках i iншi можливi методи. Основнi ризики в дiяльностi Товариства : - ризик надмiрного виробництва конкурентами; - ризик перевищення кошторису витрат; - ризик, що пов´язаний зi змiною державних правил та зростання податкiв. - полiтичнi: нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в країнi. Прогнозованiсть полiтичної ситуацiї в країнi дасть можливiсть прогнозувати дiяльнiсть пiдприємства на значний промiжок часу. - фiнансово-економiчнi: цiни на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали на загальнодержавному рiвнi нестабiльнi та дуже високi, що гальмує складання прогнозiв та планiв на тривалi промiжки часу. Висока зацiкавленнiсть держави i пiдтримка вiтчизняного виробника, стабiльнiсть та прогнозованнiсть цiн на енергоносiї дасть можливiсть зменшити собiвартiсть продукцiї, що сприятиме зросту обсягiв реалiзацiї. Однак через постiйне зростання цiн на метал та енергоносiї, неможливе збiльшення обсязiв реалiзацiї через вiдсутнiсть достатньої кiлькостi замовникiв.Тому пiдприємство має певнi фiнансовi проблеми i намагається утримати рiвень реалiзацiї на рiвнi не меньш нiж у попередньому роцi. - екологiчнi: товариство потребує фiнансування для розробки та реалiзацii екологiчних програм для зменшення та усунення шкiдливих викидiв в атмосферу. Побудова сучасних очисних споруд зменшить викиди в атмосферу. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв: - оновлення матерiально-технiчної бази та рухомого складу за рахунок придбання нових машин та обладнання; - пошук платоспроможних замовникiв для збiльшення оборотностi активiв. - пошук надiйних постачальникiв якiсних та дешевих матерiалiв. - пiдписання договорiв iз споживачами про попередню повну або часткову сплату зобов`язань. - налагодження стосункiв не тiльки мiж пiдприємствами України, а й просування бiльш широкого асортименту продукцii за зовнiшньоекономiчними контрактами . - постiйне удосконалення технологiї та органiзацiї виробництва з метою зниження собiвартостi продукцiї. - уникнення непродуктивних витрат - штрафiв та штрафних санкцiй. Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент: Машинобудування є загальновизнано ведучою галуззю промисловостi. Машинобудування вiдноситься до числа самих високоприбуткових галузей i визначає рiвень розвитку народного господарства країни. Машинобудування забезпечує високий вiдсоток зайнятостi працездатного населення, сприяє постiйному вдосконаленню кадрового потенцiалу, укрiплює економiчну незалежнiсть держави. Продукцiя пiдприємств даної галузi грає вирiшальну роль в реалiзацiї досягнень науково-технiчного прогресу у всiх областях господарства. Зрозумiло, що при визначеннi ефективностi дiяльностi iнтегрованої структури необхiдно враховувати численнi показники i чинники, що впливають на пiдприємство i його оточення. Поясненням тому є неможливiсть iснування сучасного машинобудiвного комплексу без широко розвинутої системи iнтеграцiйних зв´язкiв i форм її складових. Вiдсутня пiдтримка вугiльних пiдприємств України з боку уряду i невиконання i, як наслiдок, зниження обсягiв бюджетного фiнансування вугiльної галузi. Оскiльки вугiльнi пiдприємства України є, в основнiй своїй масi збитковими, то шахти на теперiшнiй час не мають нагоди самостiйно замовляти i придбавати необхiдне їм обладнання.Наслiдки кризи для вiтчизняних пiдприємств машинобудування проявляються у зростаннi боргiв та нездатностi здiйснювати фiнансове забезпечення виробничо-господарської дiяльностi, нестачi грошових ресурсiв та зростаннi простроченої кредиторської заборгованостi, спади обсягiв продаж тощо. Сьогоднi пiдприємства машинобудування обирають рiзнi варiанти реакцiї на свiтову фiнансову кризу: у бiльшостi випадкiв захисну стратегiю, яка характеризується згортанням дiяльностi, у меншостi - наступальну. Збiльшується фiнансово неспроможниї пiдприємства в дослiджуванiй галузi, що пояснюється, по-перше, об´єктивною макроекономiчною нестабiльнiстю, а по-друге, рядом суб´єктивних чинникiв, серед яких на перше мiсце виходить нездатнiсть керiвництва здiйснювати ефективне антикризове управлiння пiдприємством, своєчасно виявляти проблеми та вживати необхiдних заходiв. Фiнансовi труднощi на пiдприємствах машинобудування сьогоднi обумовленi поєднанням негативних наслiдкiв кризи, певних дисбалансiв у розвитку цiєї галузi в Українi, а також рядом внутрiшнiх проблем, що характернi для бiльшостi вiтчизняних пiдприємств. Сьогоднi пiдприємства машинобудування стикаються як iз зовнiшнiми, так iз внутрiшнiми факторами виникнення фiнансової кризи. Вплив зовнiшнiх факторiв має, в основному, загальноекономiчний, об´єктивний, стратегiчний характер, але вiн пiдсилюється впливом цiлого ряду ринкових та полiтичних факторiв. Внутрiшнi фактори впливають на результати дiяльностi пiдприємства i напряму пов´язанi з його операцiйною (маркетингова полiтика, структура поточних витрат, виробничий менеджмент тощо), iнвестицiйною (iнвестицiйнi вкладення, iнвестицiйна стратегiя та iнвестицiйний менеджмент тощо) та фiнансовою (структура активiв та зобов´язань, фiнансова стратегiя та фiнансовий менеджмент тощо) дiяльнiстю. Негативний вплив макроекономiчних i полiтичних процесiв на загальний стан економiки в країнi i як наслiдок, зниження обсягiв промислового виробництва в цiлому, торкнулося i машинобудiвної галузi зокрема. Збiльшення цiн на основнi енергоносiї зробили продукцiю багатьох машинобудiвних пiдприємств не конкурентоздатної на внутрiшньому i зовнiшньому ринках. На державному рiвнi вiдсутнiсть структури пiдготовки спецiалiстiв робочих професiй, а також нiзкий рiвень професiйної пiдготовки iнженерно-технiчних працiвникiв не дає пiдприємствам отраслi вдосконалювати процес виробництва за рахунок втiлення в життя науково-дослiдницких розробок. Основнi клiєнти Пiдприємства: - ЗАТ "Шахта iм. А. Ф. Засядько"- металевi конструкцiї та гiрничо-шахтне обладнання; - ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод- арочне крiплення; - ТОВ ТПК- гiрничо-шахтне обладнання; - Метiндекс ТПК ТОВ - арочне крiплення; - ТОВ- вагонетки ВДК 2,5; зап.частини ГШО; - ПАТ ХМЗ- стругова установка; вузли та деталi ГШО; - ТОВ- секцiї МК 98; - ПП- металевi конструкцiї; - ТОВ- труби зварнi; - ТОВ- провiдники; - ТОВ НВО- металевi конструкцiї; - ТОВ- стрiчковий конвеєр; - Пелен ТОВ - провiдники ; - ТОВ- провiдники, запчастини ГШО, ПВП; - ДП "Ровенькиантрацит" - стругова установка; зап.частини, колеснi пари. Партнери по зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi: Росiйська Федерацiя: - ТОВ "Флора" - дрiт в асортиментi; - ТОВ "Союзпромснаб" - вагонетка грузова ; - ТОВ "Полiмермаш"- вагонетка грузова ; - ТОВ" МСЕТ"- дрiт в асортиментi; - ТОВ " МеталКом> - дрiт в асортиментi ; - ТОВ- дрiт в асортиментi; - ТОВ " Югметалгрупп " - вузли конвеєра; - ТОВ- дрiт в асортиментi; Iндiя : -Електростiл кастiнгс лiмiтед - металеви конструкцii копра, полок, опалубка, шкiви, нестандартне обладнання, гiдро обладнання, Основними покупцями дротової продукцiї виступають пiдприємства Росiйської федерацiї ТОВ "Флора", ТОВ " ЮгМетКом ", ТОВ "ЮСК", ТОВта iн. Також завод має i вiтчизняних споживачiв цiєї галузi виробництва: ТОВ "МЗ Буран", ТОВ "Компанiя Олвi", ТОВ "Ростек", АОЗТ, ТОВ "Сталь-Метiз", ПрАТ ВКФ, ТОВта iншi. ВАТ "ДОНЕРМ" за обсягами виробництва дрiту сталевого є виробником Українi iз середнiми обсягами. Обсяг виробництва дрiту ВАТ "ДонЕРМ" становить 1532 тн у 2011 року. Збiльшення цiн на продукцiю, що виробляється ВАТ "ДОНЕРМ" обумовлено наступними факторами: - збiльшення вартостi закупiвельних матерiалiв та сировини; - збiльшення вартостi энергоносiїв; - збiльшення рiвня заработної плати. На цiнову полiтику Товариства впливає економiчний та полiтичний уклад держави в цiлому. У звiтному перiодi витрати пiдприємства зросли у зв`язку з подорожченням сировини та матерiалiв, енергоносiїв, зростанням мiнiмальної заробiтної плати та загального iндексу iнфляцiї. Цiна на електроенергiю зросла в 2011 роцi в порiвняннi з 2010р. на 24,4%. Пiдприємство сплатило на 1187,2 тис.грн бiльш нiж в 2010р. Цiна на газ в 2011р. зросла на 28% в порiвняннi з 2010р. Пiдприємство сплатило на 687 тис.грн бiльш нiж у 2010р. Аналiз росту абсолютної вартостi одиницi готової продукцiї не проводиться у зв`язку iз тим, що кожний з видiв готової продукцiї має рiзнi розмiрi довжини, висоти, ємностi. Цiнова полiтика пiдприємства ВАТ "ДОНЕРМ". Виробництво дрiту умовно можна подiлити на 3 групи: 1 група - дрiт першого рiвня з мiнiмальними витратами труда та максимальним обсягом виробництва диаметром 6,0-3,0 мм, 2 група - дрiт другого рiвня диаметром 2,0-1,8 мм. Виготовляється як зварювальна (для зварювання пiватоматом), так й низьковуглеродиста (для виготовлення сiтки - рабицi). 3 група - дрiт третього рiвня. Застосовується в будiвництвi. Найбiльш трудоємне виробництво в мiнiмальних обсягах. Даннi по цiнам придбання матерiалiв, що використовуються для виробництва готової продукцiї ВАТ "ДОНЕРМ". В порiвняннi з 2010 р. середня вартiсть покупних матерiалiв та сировини зросла на 17%. Найменування ТМЦ Цiна придбання, грн./тн, шт - Лист 12 мм, тн 5705 - Полоса 60х18, тн 6917 - Лист 4 мм 5830 - Круг 24 мм 6695 - Лист 10 мм 5837 - Катанка 6,5 мм 5500 - Лист 30 мм 8005 - Лист 8 мм 5585 - Лист 16 мм 5600 - Спецпрофiль СП-190 11760 Середня вартiсть покупних матералiв, сировини, за 1 тн - 6744 грн. Основними джерелами надходження металопрокату на пiдприємство є такi фiрми, як Фiлiя МК "Донецьксталь", ЗАТ "Спецметалпром", ТОВ "Метiнвест Україна", ВАТ ДРФ "УГМК ", ТОВ "Такт", ТОВ, ТОВ НВП, ТОВ, ТОВ ТПК, ПП.Стосунки з цима найбiльш крупними постачальниками тривають вже не один рiк, i ми впевненi у якостi товару та лояльної цiнової полiтики. Динамiка цiн ( металопрокат) в 2011 р. : Найменування: на 01.01.2011 р. на 31.12.2011р. (грн. з ПДВ) - круг 4935 7935 - лист 5820 6720 - полоса 5062 8300 - катанка 4769 6600 - СП 9338 14100 Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента Конкуренти: ВАТ "Рутченкiвський завод "Гормаш", ВАТ "Петровський машзавод". ПАО, Донецький завод металоконструкцiй, Макiївський завод металоконструкцiй, ПРАТ НВККiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об´ємi постачання: - ТОВ ТД ДонЕРМ займає 17,8% (металопрокат); - ППзаймає 14,4% (катанка).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п´ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов´язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування На протязi усього перiоду, що аналiзується питому вагу в активах товариства мали основнi засоби, запаси та дебiторська заборгованiсть. При цьому запаси використовуються виключно в операцiйнiй дiяльностi товариства. Збiльшення запасiв є слiдством дiнамичного зростання об`ємiв виробництва. Дебiторська заборгованiсть також пов`язана з поточною дiяльнiстю товариства. Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi: 2007р. 2008р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 154,4 483 20 54 54 Основнi придбання та вiдчуження основних засобiв: Придбання: 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011 р. - будiвлi та споруди 1120,5 1529 787 1018 327 - машини та обладнання 9131,6 1559 1439 1384 255 - транспортнi засоби 238,9 59 5 2 12 iнвентар (меблi) 16,9 120 72 60 129 - iншi основнi засоби 420,2 423 49 - - - МНМА - - 62 90 161 2007р.: були придбанi волочильний стан у сумi 109,8 тис. грн., електропiч у сумi 60,9 тис. грн., манiпулятор у сумi 11 тис. грн., iншi промисловi устрої, верстати та обладнання, здiйснювався ремонт споруд. 2008 р.: були придбанi автомат КА 001 с КЇУ 1201 у сумi 47,6 тис. грн., зварювальний апарат у сумi 23,3 тис. грн., газовий коректор у сумi 24,0 тис. грн., iншi промисловi устрої, верстати та обладнання, здiйснювався ремонт споруд. 2009 р.: були придбанi: робочi машини (12 тис. грн.), обладнання (6 тис. грн..), iнвентар (5 тис. грн.), iнструмент (5 тис. грн..), меблi (6 тис. грн..); виготовленi: естакада (5 тис. грн.), обладнання (235 тис. грн.), iнвентар (112 тис. грн.); ремонт на суму 2028 тис. грн. 2010 р.: придбано та введення в експлуатацiю основних засобiв первiсною вартiстю: машини та обладнання - на суму 84 тис.грн.: верстат намотувальний - 2 шт. на суму 64,8тис. грн.; полуавтомат ПДГ - 2 шт на суму 14,1 тис.грн; принтер - 2,6 тис.грн та iнши; iнструменти, прилади та iнвентар на загальну суму 40 тис.грн.- лiчильник газу та коректор- 16 тис. грн;кондицiонер - 2 шт на суму 4,7 тис.грн; насос - 2 шт на суму 4,1 тис.грн; духова шафа - 1,9тис.грн; вiдеокамера - 1,0 тис.грн; колонка газова - 3,9 тис.грн; размот горизонтальний - 9 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 90 тис.грн. Реконструкцiя основних засобiв: Будинки та споруди - 1018 тис.грн; Машини та обладнання - 1300 тис.грн; Транспортнi засоби - 2 тис.грн; Iнструменти, прилади, iнвентар - 20 тис.грн. 2011 р.Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на загальну суму 884 тис. грн.: - по групi " Будинки та споруди" за рахунок ремонтiв та реконструкцй - 320 тис.грн.; за рахунок придбання на суму 7 тис. грн.; - по групi "Машини та обладнання " за рахунок ремонтiв на суму 31 тис.грн; за рахунок придбання на суму 224 тис. грн.: компьютери - 9 шт. на суму 22,48тис. грн.; напiвавтомат- 2 шт. на суму 67,9 тис.грн; принтер - 1,3 тис. грн; компресор - 104,8тис.грн., п/автомат ПДГ- 2шт на сумму - 18тис.грн. та iнши; - по групi "Транспортнi засоби" за рахунок ремонтiв - 1 тис.грн; за рахунок придбання велосiпедiв (6шт.) на сумму 11 тис. грн.; - по групi "Iнструменти, прилади, iнвентар" за рахунок ремонтiв - 9 тис.грн.; за рахунок придбання на суму 120 тис. грн. Виготовленi: штамп - 55 тис.грн., контейнер - 1тис.грн., стiл для зборки зварних балок - 3тис грн. Придбано основних засобiв на загальну суму 61 тис.грн.: електроводонагрiвачi - 6шт- 9,4 тис. грн., газова колонка-на суму 2,5 тис.грн., шлiф машинка на суму 1,7 тис.грн., пристрiй комбiнований - 1,8тис.грн; газонокосiлка - 2,0 тис.грн; фотоапарат - 1,9 тис.грн; маска зварювача - 2,9 тис грн., система спостереження -31,6 тис грн., домкрат-1,4тис.грн. вiдеокамера-3,1 тис грн., лiчильник -2,7 тис грн.; - по групi " МНМА" за рахунок придбання на загальну суму 161 тис.грн. Вибуття: 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. - машини та обладнання 53,9 1753 40 3 133 - транспортнi засоби - 38,6 6 32 46 - iнвентар (меблi) - - 3 3 40 - iншi основнi засоби 2,1 25 8 - - - МНМА - - 19 39 126 В 2009 р. обладнання лiквiдовано на суму 10 тис. грн. реалiзовано на суму 30 тис. грн., iнструменти, прилади лiквiдовано на сумму 1тис. грн., реалiзовано на сумму 1 тис. грн., МНМА 19 тис. грн, iншi основнi засоби лiквiдовано на суму 8 тис. грн. 2010р.: зменшення вартостi основних засобiв на 77 тис.грн. вiдбулося за рахунок: списання непридатних для подальшого використання основних засобiв на суму 38 тис. грн.: автомобiль ГАЗ 3110 - 32 тис. грн.; машини та обладнання - на суму 3 тис. грн.: монiтор - 3 тис. грн.; iнструменти, прилади та iнвентар на суму 3 тис.грн.: телевiзори - 0,8 тис.грн; колонка газова - 0,9 тис. грн; електроводонагрiвач - 1,3 тис. грн.; малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 39 тис.грн. 2011 р. обладнання лiквiдовано на суму 219 тис. грн.: машини i обладнання -133 тис.грн.; транспортнi засоби - 46 тис.гр.; iнструменти i iнвентар - 40 тис.грн. Зменшення вартостi основних засобiв на 345 тис.грн. вiдбулося за рахунок - Списання непридатних для подальшого використання основних засобiв на суму 166,9 тис. грн.: - машини та обладнання - на суму 128,4 тис. грн.:, комплекс РС/АТ - 70,6 тис. грн. копресори 2шт-11,1тис грн., iзоцистерна-9,1тис.грн.,станки-2шт-26,8тис.грн., та iншi; - iнструменти, прилади та iнвентар на суму 38,5 тис.грн.: кстройство УСП - 5,8 тис.грн; автомати газводи 6шт - 5,1 тис. грн; контейнери 38шт - 9,3 тис. грн.,кондiцiонери 6шт-7,6тис.грн., клмплекс ОЛТК-2,2тис. грн., пiрометр-4,0 тис. грн.термiнал-0,9тис грн., та iншi. - Реалiзацiї :-52,1тис грн.: -машин та обладнання -4,6тис. грн.-станок сеткоплетный; -транспортних засобiв -46тис грн. ;-автомобили ВАЗ 21070-2шт. -инструментiв ,приладiв та iнвентарю-1,5тис грн; -автомагнытола-0,7тис.грн.,охранна сыстема-0,8 тис.грн. - малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 126 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об´єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Згiдно з принципами облiкової полiтики та П(С)БО №7"Основнi засоби" основними засобами визнанi матерiальнi активи, що утримуються Пiдприємством для використання у виробництвi, наданнi послуг, для адмiнiстративних цiлей i будуть використовуватися, як очiкується, протягом бiльше одного року. Основнi засоби класифiкованi по групах. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв на пiдприємствi не приймалася. Первiсна оцiнка об´єктiв основних засобiв здiйснювалася за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Власнi виробничi примiщення пiдприємства розташованi за адресою його фактичного розташування: м. Донецьк, пр. Павших комунарiв.б.104 i є власнiстю пiдприємства. Найменування об´єктiв: - Виробничi примiщення: 9 виробничих цехiв. - Допомiжнi примiщення: iнструментально-ковальська дiльниця, електромеханiчна, будiвельна-ремонтна дiльницi, гараж, транспортна дiльниця, вiддiл технiчного контролю, лабораторiя, складськi примiщення, ВГМ . - Адмiнiстративнi примiщення: адмiнiстративний корпус, iнженерний корпус, побутовий корпус. Виробничi будинки мають пiд´їзнi автомобiльнi й двi залiзничнi колiї, а також енергопостачання, водопостачання, газопостачання. Теплопостачання здiйснюється власними мiнi- котельнями. Офiсне примiщення розташоване за адресою : м. Донецьк, пр. Павших комунарiв.б.104, яка є юридичною адресою. Виробничi основнi засоби: Будинки та споруди - це адмiнiстративнi корпуса, будiвлi виробничих та допомiжних цехiв, гаражта iнши. Транспортнi засоби - це вантажнi автомашини, легковi автомобiлi, малотонажнi вантажно-пасажирськi автомашини та iншi. Машини та обладнання - в основному представленi верстати та обладнання для виробництва продукцiї, крани мостовi, крани козловi, зварювальнi пристрої та iншi. Пiдприємство має настурпнi транспортнi засоби: Вантажнi автомобiлi - ГАЗ 33021-2 шт. рiк випуску 1998г; ГАЗ 33023-212-1 шт. рiк випуску 2003г; ГАЗ-3302 УКБ 02- 1 шт. рiк випуску 2003г; ЗИЛ 133ГЯ- 1 шт. рiк випуску 1988г; МАЗ-543203-1 шт. рiк випуску 2004г; МАЗ 93866-041- 1 шт. рiк випуску 2004г. Легковi автомобiлi - Nissan Maxima- 1 шт. рiк випуску 2002г; Hyundai Sonata-1 шт. рiк випуску 2002г; ВАЗ-2107-1 шт. рiк випуску 2001г; ВАЗ-2107-1 шт. рiк випуску 1999г; ВАЗ 210703НГ - 1 шт. рiк випуску 2005г; ДЭУ Ланос -1 шт. рiк випуску 2005г. Микроавтобуси: ГАЗ32213-418 - 1 шт. рiк впуску 2007г; ГАЗ322132-414-1 шт. рiк випуску 2007г. Невиробничi основнi засоби: - гуртожиток, вiдпочинку "Лiсний куток", медичний пункт, пральня, пансiонат "Мир", пункт громадянської оборони. Будiвлi та споруди- гуртожиток , будiвлi на бузах вiдпочинку та iнши; Машини та обладнання - трансформатори, єлектричнi шафи, та iнши; iнши - меблi, холодильники, телевiзори , гойдалки. Виробничi потужностi : Номенклатура, виробляємої заводом продукцiї, включає десятки найменувань виробiв, таких як: будiвельнi металоконструкцiї (колони, балки перекриття, пiдкрановi балки, ферми, файхверки i т.п.), металоконструкцiї для металургiйних пiдприємств, металоконструкцiї для шахтного будiвництва, гiрничо-шахтне обладнання , у тому числi: виробництво вузлiв та ремонт механiзованих крiплень, скрiбкових конвейєрiв та капiтальний ремонт рештакiв, стрiчкових конвейєрiв з шириною стрiчки 800 i 1000 мм, ролiки та ролiкоопори, редуктори, виготовлення та ремонт вагонеток, струговi установки вiдривного та ковзаного типу, дрiт сталевий зварювальний та низьковуглецевий загального призначення , деталi зубчастих передач, муфти зубчатстi, насоси (НШ, НСВ), вироби ливарного i ковальського виробництва, вироби для сiльского хозяйства: борони дiсковi i запчастини до них, зерносховища та iн. Пiдприємство також виготовляє металоконструкцiї по iндивiдуальних замовленнях i будь-яке нестандартне устаткування. Виробничi потужностi заводу для виготовлення металоконструкцiй включають три цехи загальною виробничою площею 22 000 квадратних метрiв загальним об´ємом до 900 тон на мiсяць. Для виготовлення крупних металоконструкцiй завод має в своєму розпорядженнi наступне устаткування: - кромкострогальнi верстати для обробки кромок деталей завдовжки до 14 метрiв; - кромкогибний пресзусиллям 250 тонн для гнучки лiстових деталей завдовжки до 5 м i завтовшки до 20 мм; - вальцегибочна машина для вальцювання лiстових деталей шириною до 3 м i завтовшки до 22 мм; - двохкривошипний прес зусиллям 250 тн iз столом розмiром 2500x1400 мм; - лiстоправiльна машина для правки листiв завтовшки до 32 мм; розмiром 3150х7000 мм; - машина для правки грiбовiдностi полиць зварних балок; - ножицi гiльйотиннi для рiзання металу завтовшки до 32 мм; -напiвавтоматичнi ленточнопiльнi верстатиi(Чехiя) з габаритами рiзки до 440х600 мм; - 2-х рiзакова машина газового рiзанняз ЧПК; 4-х рiзакова комбiнована машина газового i плазмового рiзання з ЧПК з розмiром обробленого листа 2500х8860 мм i 320х12860 мм;, газорiзальнi машини АСШ < Супутник >,. Зварка металоконструкцiй: - автоматична пiд шаром флюсу: - пiдвiсними автоматами А1416 i зварювальними тракторами АДФ1001. - напiвавтоматична : - в середовищi вуглекислого газу i зварювальних сумiшей напiвавтоматами ПДГ-508М i(Австрiя). Завод має в своєму розпорядженнi стенд для одночасної автоматичної зварки двотаврових балок двома пiдвiсними голiвками А1416. З метою якiсної пiдготовки поверхнi металу до забарвлення на заводi упровадженi сучаснi технологiї гiдроабразiвного (устаткування фiрми(Iталiя), пiскострумного i дробеструйного очищення (устаткування фiрм(Нiмеччина) i(Данiя)). Мостовi i козловi крани вантажопiдйомнiстю вiд 5 до 50 тон у поєднаннi з пiдлоговим транспортом дозволяють з високою маневренiстю i швидкiстю здiйснювати завантажувально-розвантажувальнi роботи i пересувати метал i великогабаритнi конструкцiї до робочих мiсць. Все це в сукупностi з високим професiйним рiвнем робiтникiв i iнженерно-технiчного персоналу дозволяє виробляти великогабаритнi вироби - будiвельнi ферми завдовжки до 36 i заввишки до 4,5 метрiв, зварнi балки з листiв заввишки до 3,0 i завдовжки 12 i бiльше метрiв, ємностi прямокутного, цилiндричного i конiчного перетинiв об´ємом до 100 i бiльш куб.метрiв. Ковальсько-пресове виробництво оснащене молотами з вагою подаючих частин вiд 0,4 до 3,0 тон, кривошипними пресами до 500 тон, дугостаторними пресами зусиллям до 400 тон, гидравлiчними пресами зусиллям до 630 тон, електричними i газовими печами для розiгрiву заготовок. Ливарне виробництво має потужностi для виплавляння сталi i чавуну до 100 тон на мiсяць. Оснащєно плавильними печами ємнiстю 1,5 тон, формувальними машинами для опок 540х540 мм, дробеметними камерою i барабаном.. Дозволяє вiдливати деталi вагою до 1 000 кг з чавуну i сталей, в т.ч. легованих . Освоєна технологiя литва у форми з холодно-твердучих сумiшей (ХТС). Є модельна дiлянка. Механозбiрне виробництво оснащене всiма видами унiверсального металорiжучого устаткування, у тому числi верстатами: - горизонтально-розточувальними ( дiаметр шпинделя до 110 мм, стiл 11120х1250 мм); - фрезерними, в т.ч. з ЧПК (ширина обробки до 800 мм, висота - до 1000мм, довжина - до 2000мм); - продольно-строгальнi (ширина обробки до 900 мм, висота - до 1000мм, довжина - до 3000мм); - зубообробними (модуль до 12, дiаметр до 1000 мм); - токарно-гвинторiзними (дiаметр обробки до 1000 мм, довжина деталi - до 5000 мм); - токарними з ЧПК (дiаметр обробки до 650 мм, довжина деталi - до 1700 мм); - токарно-карусельними для обробки деталей дiаметром до 3 метрiв i вагою до 10 тон; - плоскошлiфувальними ( стiл 400х2000 мм); - радiально-свердлувальними (дiаметр свердлiння до 75 мм). Цех гiдравлiки здiйснює виготовлення i капiтальний ремонт гiдравлiчних цилiндрiв, домкратiв i iн.. Завод здiйснює термiчну обробку (в т.ч. СВЧ i цементацiю ) вузлiв i деталей, маючи в своєму розпорядженнi камернi, шахтнi i колпаковi печi з приладами автоматичного контролю режиму термообробки, гартiвними (масляними i водяними) ванами. Наявнiсть власної iнструментальної дiлянки дозволяє виготовляти i вiдновлювати штампи гарячого i холодного штампування, металевi ливарнi форми, унiверсальнi i iндивiдуальнi пристосування, спецiальний рiжучий i мiрний iнструмент для всiх видiв виробництв. Пiдприємство виконує монтажнi роботи наступних видiв: 1.Монтаж i демонтаж будiвельних металоконструкцiй промислових i цивiльних будiвель i споруд. 2.Монтаж i демонтаж металоконструкцiй газоходiв, повiтряводiв. 3.Монтаж i демонтаж металоконструкцiй технологiчних галерей, мостiв, газоочисток. 4.Фарбування металоконструкцiй. 5.Монтаж i демонтаж збiрного залiзобетону. Виробнича потужнiсть (тн) Ступiнь використання обладнання мiсяць рiк (%) Мiсяць рiк -металокрепi 4000 48000 70 - металоконструкцiї 900 10800 35 - дрiт 450 5400 80 - лиття 100 1200 30 Ступiнь використання: залежить вiд термiнiв виконання замовлень i їх номенклатури обладнання. Строк корисного використання будинкiв та споруд склав вiд 60 до 80 рокiв, iнших основних засобiв- до 50-70рокiв. Вартiсть оформлених в заставу основних засобiв склала 20241,00 тис. грн. (Договiр кредитної лiнiї 1Ю-242 вiд 29.11.2011р з ПАТ "Кредобанк" -1300 тис.грн., Договiр застави обладанання вiд 29.11.2011р. з ПАТ "Кредобанк"- 3939,1 тис. грн.; Кредитний договiр на вiдкриття кредитної лiнiї № 15-93/19-1457/08 вiд 08.08.2008р з ПАТ АК ПIБ на сумму 1508,9 тис.грн. Договiр застави обладанання вiд № 15-94/19-4595/08 вiд 08.08.2008р з ПАТ АК ПIБ - 3377,5тис.грн.) Ознаки зменшення корисностi не визначалася. В фiнансову оренду основнi засоби не надавалися. Основнi засоби первiсною вартiстю 8435 тис. грн. переданi в операцiйну оренду. Групи основних засобiв, переданих в операцiйну оренду за строками оренди: Групи основних засобiв: Первiсна Знос Строк оренди Сума майбутнiх мiнiмальних ( переоцiнена) вартiсть орендних платежiв. Будинки, споруди та передавальнi пристрої 7831 3925 до 2 рокiв 859 Машини та обладнання 320 249 до 2 рокiв 117 Транспортнi засоби 284 238 Всього 8435 4412 976 Економiчний механiзм охорони навколишнього природного середовища включає комплекс заходiв щодо економiчного стимулювання охорони навколишнього середовища, нормуванню господарської дiї на оточуюче середовище, екологiчну експертизу, екологiчнi вимоги при розмiщеннi, проектуваннi, експлуатацiї виробничо-господарських об´єктiв, екологiчний контроль, вiдповiдальнiсть i вiдшкодування збиткiв. При цьому головним складовим економiчного механiзму є: - плата за спецiальне використовування природних ресурсiв; - плата за забруднення навколишнього природного середовища; - система фiнансування i кредитування природоохоронних заходiв. Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням забезпечення охорони навколишнього природного середовища, санiтарного i епiдемiчного благополуччя населення. В обов´язки пiдприємства входить проведення природоохоронних заходiв, сприяючих зменшенню викликаних виробництвом негативних дiй. Пiдприємство вiдповiдає за рацiональне використовування всiх природних ресурсiв i вiдшкодовує витрати на вiдновлення i охорону природних ресурсiв. Наявнiсть в регiонi розвинутої промисловостi, висока її концентрацiя в окремих районах, великi промисловi комплекси, бiльшiсть яких потенцiйно загрожуючi - все це збiльшує вiрогiднiсть виникнення надзвичайних технiчних ситуацiй, викликаних дiяльнiстю людини, якi є загрозою для людей i навколишнього середовища. Пiдприємство виконує норми природоохоронного законодавства. Пiдприємство провело iнвентаризацiю усiх джерел викидiв шкiдливих речовин в атмосферу, iнвентаризацiю вiдходiв, скидiв у воднi об´єкти та отримало дозвiли Державного управлiння охорони навколишнього природного середовища в Донецькiй областi Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України. Здiйснюється облiк та утилiзацiя вiдходiв - вивiз промислових вiдходiв пiдприємством ДКП, ТОВ; вивiз твердих побутових вiдходiв в с.Ларiно згiдно з договором з ТОВ; люмiнесцентнi лампи утилiзуються ТОВ. Пiдприємство постiйно проводить аналiз показникiв в зонi впливу ВАТ: лаборотнi дослiдження атмосферного повiтря; лаборотнi дослiдження проб грунту; лаборотнi дослiдження якостi лiвневих сточних вод;лаборатонi дослiдження ливарного шлаку; контролює норми викидiв шкiдливих речовин в атмосферне повiтря;займається налагодження i встановленням єфективностi роботи газоочисних споруд; розробляє реєстровi карти на всi види вiдходiв; розробляє iнструкцiї по поводженню з вiдходами. За звiтний перiод викиди в атмосферу склали 10,338тн, у т.ч.: метали та їх сполуки 3,191тн сполуки азоту 0,291тн, оксiд вуглецю 2,163 тн та iнши 4,693тн. У звiтному перiодi екологiчнi витрати склали 184912 грн., у т.ч.: - збiр за забруднення навколишнього середовища - 6315 грн; проведення дослiджень - 169554грн; утилiзацiя, розмiщення вiдходiв - 9043 грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: Вiдсутнiсть заказiв на виготовлення гiрничо-шахтної продукцiї . Зростання цiн на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали, якi залишаються на загально-державному рiвнi досить високими i нестабiльними, значно гальмують складання прогнозiв i планiв на бiльш тривалi промiжки часу. Для збiльшення конкурентноздатностi продукцiї заводу i, як наслiдок її купiвельної необхiдностi ВАТ "Донецький експериментальний ремонтно-механiчний завод" потребує залучення iнвестицiйних програм для оновлення станочного парку, впровадження нових енергосберiгаючих технологiй, що дозволить знизити собiвартiсть продукцiї i пiдвищити її якiснi характеристики. Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є: - Недостатня кiлькiсть iнвестицiй у галузь. - Значний вiдсоток кредитування. - Недостатня кiлькiсть квалiфiкованих молодих фахiвцiв. - Недосконале законодавство. - Нестабiльна економiчна сiтуацiя у кр