ПАО ДОНЭРМ
ПАО Донецкий Экспериментальный
Ремонтно-Механический завод
Ремонтно-Механический завод
г.Донецк, пр. Павших Коммунаров 104
тел.: (062) 344-02-14
Металлоконструкции Горно-шахтное оборудование Проволока Изделия для сел. хозяйства Фланцы Литейное производство Просечно-вытяжная сетка Парковые скамейки

Річна регулярна інформація за 2013 рік

Регулярна інформація за 2013 рік

Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДОНЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД
ЄДРПОУ: 00176650
Рік: 2013
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 2014-04-23 19:21:52
Дата останнього розміщення 2014-04-23 19:21:52
 
Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.
 

Склад інформації

Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Подивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Подивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Подивитися
Інформація про загальні збори акціонерів Подивитися
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Подивитися
Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
Опис бізнесу Подивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов´язання емітента  Подивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Подивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукції Подивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Подивитися
Текст аудиторського висновку (звіту) Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Подивитися
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Подивитися